Algemene voorwaarden
Puzzelmysterie.nl

Welkom op Puzzelmysterie.nl

Puzzelmysterie is onderdeel van Pegasus Design, dochteronderneming van Pegasus IT, geregistreerd bij de KvK onder nummer 64503801. 

1. Algemeen 

1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: Puzzelmysterie, hierna te noemen “Opdrachtnemer”. Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij van de zelfstandig ondernemer.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever.

3. Prijs

3.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

4. Intellectuele eigendom

4.1 Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte ontwerpen, plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”.

4.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.

4.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

5. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

5.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien Opdrachtgever dit wenst, zullen eventuele betalingen direct worden teruggestort.

5.2 Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

5.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden. Opdrachtgever heeft in dat geval recht op volledige terugstorting van het reeds betaalde bestelbedrag.

6. Wijzigingen in de opdracht

6.1 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

7. Reclamering en klachten

7.1 Reclamering dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

7.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 2 maanden (60 dagen) na aflevering.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

8.1a Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

8.1b De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.

8.1c In geval van direct aanwijsbare schuld, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste de aanneemsom.

11 Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing.